Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Wyszkowie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych w miejscowości Wyszków - dla działek nr: 6162/11, 6162/13 położonych pomiędzy ul. Stefana Okrzei i ul. 11 Listopada; 6036/1, 6035, 1987/5, 1993/3, 2218/6, 2227/11, 1987/6, 1993/4, 2218/7, 2227/12, 1988/1 położonych przy alei Marszałka J. Piłsudskiego; 3554/13 położonej w kwartale ulic: Generała Józefa Sowińskiego, Prostej, 1 Maja i gen. Wincentego Kowalskiego; 4877/3 położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Strażackiej; 4430/1, 4430/4 położonych przy ul. Na Skarpie; 4578/2 położonej przy ul. Zakręzie; 2622/1 położonej przy ul. Komisji Edukacji Narodowej; 2620 położonej przy ul. Szpitalnej; 2601/32, 2601/42, 2601/43, 2601/44, 2601/45, 2601/50, 2601/51, 2601/52, 2601/53, 2601/54, 2601/55, 2601/56, 2601/57 położonych przy ul. 3 Maja; 3023/4, 3024/4, 3025/1 położonych przy ul. I Armii Wojska Polskiego; 2601/18, 2601/19, 2601/20, 2601/21, 2601/22 położonych przy ul. 3 Maja i ul. Szlacheckiej; 5605/3 położonej przy ul. Pułtuskiej i ul. gen. Władysława Sikorskiego i dla terenu położonego pomiędzy cmentarzem komunalnym i ogrodami działkowymi położonymi przy ul. Pułtuskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie Nr XV/154/15 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych w miejscowości Wyszków, uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie Nr XVIII/179/16 z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XV/154/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych w miejscowości Wyszków, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych w miejscowości Wyszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 8 marca 2017 r. do 5 kwietnia 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona 4 kwietnia 2017 r., w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, początek o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu – zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2017 r. do Burmistrza Wyszkowa w kancelarii urzędu lub na jego adres.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Wyszkowa.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2017 r. do Burmistrza Wyszkowa w kancelarii urzędu lub na jego adres. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Wyszkowa.
Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych w miejscowości Wyszków,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 cyt. ustawy, w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


Wytworzył:Anna Staniszewska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Michał Mielczarczyk, data: 27.02.2017 r., godz. 09.35
Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 02.03.2017 r., godz. 10.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.03.2017 r., godz. 10.04Michał MielczarczykEdycja strony
02.03.2017 r., godz. 10.03Michał MielczarczykEdycja strony
28.02.2017 r., godz. 14.50Michał MielczarczykZmiana przynależności strony
27.02.2017 r., godz. 09.35Michał MielczarczykDodanie strony

Strona oglądana: 144 razy.