Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Wyszkowie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych w miejscowości Wyszków - dla działek nr: 6162/11, 6162/13 położonych pomiędzy ul. Stefana Okrzei i ul. 11 Listopada; 6036/1, 6035, 1987/5, 1993/3, 2218/6, 2227/11, 1987/6, 1993/4, 2218/7, 2227/12, 1988/1 położonych przy alei Marszałka J. Piłsudskiego; 3554/13 położonej w kwartale ulic: Generała Józefa Sowińskiego, Prostej, 1 Maja i gen. Wincentego Kowalskiego; 4877/3 położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Strażackiej; 4430/1, 4430/4 położonych przy ul. Na Skarpie; 4578/2 położonej przy ul. Zakręzie; 2622/1 położonej przy ul. Komisji Edukacji Narodowej; 2620 położonej przy ul. Szpitalnej; 2601/32, 2601/42, 2601/43, 2601/44, 2601/45, 2601/50, 2601/51, 2601/52, 2601/53, 2601/54, 2601/55, 2601/56, 2601/57 położonych przy ul. 3 Maja; 3023/4, 3024/4, 3025/1 położonych przy ul. I Armii Wojska Polskiego; 2601/18, 2601/19, 2601/20, 2601/21, 2601/22 położonych przy ul. 3 Maja i ul. Szlacheckiej; 5605/3 położonej przy ul. Pułtuskiej i ul. gen. Władysława Sikorskiego i dla terenu położonego pomiędzy cmentarzem komunalnym i ogrodami działkowymi położonymi przy ul. Pułtuskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie Nr XV/154/15 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych w miejscowości Wyszków, uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie Nr XVIII/179/16 z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XV/154/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych w miejscowości Wyszków, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych w miejscowości Wyszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 8 marca 2017 r. do 5 kwietnia 2017 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona 4 kwietnia 2017 r., w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, początek o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu – zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2017 r. do Burmistrza Wyszkowa w kancelarii urzędu lub na jego adres.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Wyszkowa.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2017 r. do Burmistrza Wyszkowa w kancelarii urzędu lub na jego adres. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Wyszkowa.
Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych w miejscowości Wyszków,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 cyt. ustawy, w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


Wytworzył:Anna Staniszewska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Michał Mielczarczyk, data: 27.02.2017 r., godz. 09.35
Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 07.04.2017 r., godz. 15.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.04.2017 r., godz. 15.09Michał MielczarczykZmiana przynależności strony
02.03.2017 r., godz. 10.04Michał MielczarczykEdycja strony
02.03.2017 r., godz. 10.03Michał MielczarczykEdycja strony
28.02.2017 r., godz. 14.50Michał MielczarczykZmiana przynależności strony
27.02.2017 r., godz. 09.35Michał MielczarczykDodanie strony

Strona oglądana: 424 razy.