Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informację publiczną w postaci elektronicznej, wymaganą przez polskie prawo.

Wyłożenie projektu MPZP (ul. Sosnowa)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru ul. Sosnowej.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie Nr LI/380/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru ul. Sosnowej zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 26 października 2011 r. do 30 listopada 2011 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pok. 131 w godzinach: od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 22 listopada 2011 r., w Sali Zarządu (pokój nr 144) Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, początek o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu – zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2011 r. do Burmistrza Wyszkowa w Kancelarii Urzędu lub na jego adres.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Wyszkowa.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w trybie art. 40 cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
• pisemnie, na adres: Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
• ustnie do protokołu w Wydziale Strategii i Rozwoju Gminy, pok. 131, Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: gmina@wyszkow.pl
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2011 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres składającego, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Wyszkowa.

Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru ul. Sosnowej.
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 cyt. ustawy, w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski


Wytworzył:Agnieszka Kostrzewa, data: 13.10.2011 r., godz. 13.00
Wprowadził:Michał Mielczarczyk, data: 18.10.2011 r., godz. 11.16
Ostatnia aktualizacja:Michał Mielczarczyk, data: 13.12.2011 r., godz. 16.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.12.2011 r., godz. 16.02Michał MielczarczykZmiana przynależności strony
18.10.2011 r., godz. 11.16Michał MielczarczykDodanie strony

Strona oglądana: 944 razy.